JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
สมาชิก
ค้นหาสินค้า
ติดต่อเรา

สินค้า
ค้นหาสินค้า


ราคา
-
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
facebook
 

ทำไม เพลงเกาตนฉบับเดิมในวันนี้ จึงฟงเพราะกวาเดิม


หนิงหน่อง
(Admin)
เมื่อ » 2015-06-27 13:50:40 (IP : , ,27.130.81.43 ,, Admin)

ทำไม เพลงเกาตนฉบับเดิมในวันนี้ จึงฟงเพราะกวาเดิม

เพราะ แมไมเพลงไทย ไดนำเพลงจากมาสเตอรตนฉบับเดิมมาทำ REMASTERED ใหม

มาตรฐานการฟงเพลงยุคกอนที่ดีที่สุดคือ ฟงจากการเลนแผนเสียง แตปจจุบัน การพัฒนาระบบแปลงสัญญาณเสียงจาก
ANALOGUE เปน DIGITAL มีความเสถียรมากขึ้น จึงสามารถผลิตแผน CD เพลงเกาตนฉบับเดิมที่ใหเสียงนุมนวลคมชัดและฟงเปนธรรมชาติดวยความเร็ว ของรอบหมุนของแผน CD ที่เที่ยงตรงเหนือกวาแผนเสียงมาก
         โดยเฉพาะทุกเพลงใน CD แมไมเพลงไทย ไดผานการปรับแตงเสียงดวยอุปกรณปรับแตงเสียงชนิดหลอด (VALVES) ที่
เหมาะกับดนตรี ACOUSTIC  ของเพลงเกา โดยใชรวมกับDIGITAL AUDIO EFFECTS REPLICATOR ที่ชวยกรองเสียง และเพิ่มความละเอียดเพิ่มมวลเสียงใหหนาแนนขึ้น โดยทำหนาที่เรียบเรียงสัญญาณเสียง ANALOGUE ขึ้นใหมทั้งหมด จึงใหเสียงต่ำหรือเสียงเบสสที่นุมนวลกวาเดิม และใหเสียงแหลมที่สะอาดสดใส ไมแข็งกระดางอีก
ตอไป
         วิธีทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพเสียงระหวางแผนเสียง (ANALOGUE) กับ CD (DIGITAL)ใหทานลองเลนแผนเสียงและเลน CD โดยฟงเปรียบเทียบในเพลงเดียวกันดวยชุดเครื่องเสียง-ลำโพงชุดเดียวกันจะ รูสึกวาฟงเพลงเกาจาก CD แมไมเพลงไทยในวันนี้ไพเราะกวาฟงจากแผนเสียงมากค่ะ


 อ้วน
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2015-10-03 10:15:26 (IP : , ,125.25.84.88 ,, )
เครื่องเล่นก็มีส่วนทำให้คุณภาพเสียงต่งกัน
Please login for write message

วิธีการสั่งซื้อสินค้า